Petice a legislativní návrhy


Data jsou uvedena od judikátu netrestnosti léčby konopím a zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21. března 2008 k Mezinárodnímu dni pro lidská práva 10. prosince 2014 v souvislosti s podáním petice Vládě ČR s žádostí o okamžité zastavení páchání zločinů proti lidskosti, propuštění politických vězňů a odškodnění poškozených, viz cynismus, lhostejnost a korupce v rozhodnutí exekutivy na http://vlada-cr.blogspot.com/


1. Konopí je lék, 21. března 2008, www.konopijelek.cz Petiční výbor: JUDr. Ludvík Antonů, Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Radomíra Dvořáková, Mgr. Luboš Smékal, MUDr. Jana Satinská et. kol. 77 signatářů včetně umělců jako Robert Vano, Jindřich Štreit, David Koller, Marta Kubišová, Olga Sommerová, Lenka Klodová, Ridina Ahmed (cca 5  -7 tisíc signatářů). První legislativní návrh najdete ZDE a medializace návrhu dne 21. března 2008 na Aktuálně.cz, kterou najdete ZDE. Druhý legislativní návrh s razítkem úřadu vlády dne 1. března 2010 najdete ZDE. Třetí legislativní návrh dne 17. listopadu 2013 najdete ZDE

2. Za léčivé konopí, 5. listopadu 2010,  www.konopijelek.blogpost.cz Petiční výbor: JUDr. Ludvík Antonů, MUDr. Jana Budařová, Bc. Zbyněk Crha, Mgr. Dušan Dvořák, Jan Hrnčíř, Mgr. Jaroslav Kabilka, Mgr. Zbyněk Kopřiva, MUDr. Radek Matlach, Mgr. František Písařík, Mgr. Jiří Stuna (cca 10 - 12 tisíc signatářů) Text petice najdete ZDE

3.  Farmaceutická petice Léčebné konopí předáků ICCI, Kopace a KU za propagandistické PR České televize  k neznámené novelizaci zákona o léčivech a zákona o o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren, 14. srpna 2011, www.lecebnekonopi.cz Petiční výbor: Bc. Hana Gabrielová, doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., Martina Kafková, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MgA. Štěpán Kubišta, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,  MUDr. Pavel Kubů; Mária Opltová, DiS, MUDr. Martin Votava, Ph.D.; MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.  (cca 60 tisíc signatářů)

4 - 5. Petici za veselejší konopnou současnost a Petici za svobodné konopí podepsalo na podzim 2014 cca 600 občanů Odevzdání petičních archů parlamentu a vládě proběhlo na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2014, reakci premiéra na spáchané zločiny ze dne 6. března 2015 najdete ZDE
Žádost o změnu zákona

Žádost o změnu zákona
 
Vážená paní zákonodárkyně, vážený pane zákonodárče
 
V letošním roce rozhodnete o podobě nového trestního zákoníku.
Žádáme Vás o zapracování navržených změn.
Nemůžeme se smířit s tím, že v naší zemi jsou lidé považováni za zločince jen proto, že se léčí konopím.
Tito lidé neublížili a nezpůsobili újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, neohrozili veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, nezpůsobili vznik trestných činů a nenarušili práva a svobody druhých lidí. Pouze tyto skutky jsou v civilizovaném trestním právu hodny trestu.
Tito lidé se v souladu se znalostmi našich předků, osobní zkušeností i vědeckým poznáním léčí konopím.
Pouze za to, že pěstují a ke své léčbě přechovávají konopí, jsou považováni za zločince.
 
Nemocní lidé se nemohou právně skrýt za tzv. malé množství drogy jako drogoví dealeři, protože potřebují množství mnohem větší. Nezneužívají konopí a mohou si ho zdarma vypěstovat sami. To je však trestné.
 
Navrhujeme vám znění zákona, které:
-          nebude kriminalizovat nevinné občany  
-          zlepší zdravotní stav obyvatel a sníží náklady na zdravotní péči
-          sníží drogovou kriminalitu a veřejné výdaje na policii a soudnictví
-          posílí drogovou prevenci a její věrohodnost u dětí a mládeže
V návrhu změny trestního zákona navrhujeme přiměřenou formu státní kontroly.
 
V příloze najdete dokumenty o porušení ústavy stávající zákonnou úpravou, návrh na změnu zákona a stručný výčet léčebných účinků konopí.
 
S úctou                              Dušan Dvořák, terapeut, Olomouc
 
Signatáři žádosti (v abecedním pořadí):
 
Kontaktní osoba:            Dušan Dvořák, Tylova 2, 772 00 Olomouc
 
V Olomouci 21. března 2008
 
 
 
Porušení ústavy
Lze doložit na popření řady článků Listiny práv a svobod, konkrétně:
 
Článku 1, kde je uvedeno:
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Komentář: Když pěstujete, vlastníte či užíváte konopí, nejste roven ostatním lidem v důstojnosti. Jste vyšetřován policií a trestán, veřejně urážen a pomlouván, aniž jakkoli ublížil či způsobil újmu druhým lidem, živým bytostem či přírodě, ohrozil veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, způsobil vznik trestných činů anebo narušil práva a svobody druhých lidí. Přestože svým chováním nenaplňujete ani jeden ze skutků, které jsou hodnotovým vyjádřením oprávněnosti trestu civilizovaného trestního práva, jste trestán a považován za zločince.
 
Článku 3, odstavec 3, kde je uvedeno:
Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Komentář: Trestním zákonem jsou omezena vaše práva žít jako ostatní bezúhonní lidé a máte ztížená práva účastnit se na společenském životě jen proto, že pěstujete, vlastníte či užíváte konopí.
 
Článku 4, odstavec 4, kde je uvedeno:
Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.
Komentář: Je-li podstatou trestního práva potrestání odsouzeníhodného chování, je zákon vytvořený jen na základě předsudků jasným důkazem zneužití moci. Neexistuje jediný důvod pro ospravedlnění omezení práv lidí pro jen pro jejich pěstování, vlastnění a užívání konopí.
 
Článku 10, odstavec 1, kde je uvedeno:
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
Komentář: Jen pro pouhé pěstování, vlastnění a užívání konopí, kterým nikomu neškodíte a nikoho neomezujete, je státní mocí ponižována vaše lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a není chráněno vaše jméno.
 
Článku 15, odstavec 2, kde je uvedeno:
Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Komentář: Svoboda bádání není zaručena. I přes důkazy o léčebných účincích konopí je výzkum natolik legislativně ztížen a dán na libovůli rozhodnutí úředníků, že lze téměř kategoricky říci, že je v této oblasti zapovězeno bádat. I po splnění všech kriterií pro výzkumnou práci, vám nemusí státní orgán (ministerstvo zdravotnictví) povolit vypěstovat (netechnické) konopí k výzkumným účelům. Neexistuje tzv. právní nárok.
 
Článku 31, kde je uvedeno:
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Komentář: Máme-li právo na ochranu svého zdraví, má každý dospělý člověk právo zvolit si způsob léčby včetně léčby konopím. Státní instituce, zdravotní pojišťovny a farmaceutické firmy k tomu nepotřebuje, pokud se tak rozhodne. Výše uvedené právo na ochranu zdraví je člověku, který se chce léčit konopím, zákonem upřeno a je trestán.   

Trestání lidí jen za to, že užívají, vlastní či pěstují jakékoli rostliny, je v rozporu se zdravým rozumem.
Pokud se lidé prostřednictví účinných látek rostlin léčí, je jejich trestání hluboce zavrženíhodné.
 
 
 
Návrh změny zákona
 
V návrhu na změnu Trestního zákoníku nejsou použity dosud platné „drogové paragrafy “ 187, 187a, 188, 188a TZ. Návrhy změn jsou vloženy do příslušných paragrafů vládou schváleného nového Trestního zákoníku (prosinec 2007), který mají zákonodárci v tomto roce projednat a rozhodnout.
Novelizace ostatních „drogových zákonů“ jako např. zákona o návykových látkách 167/1998 Sb. je „pouhým“ administrativním úkonem zákonodárců vůči naplnění smyslu dekriminalizace.
Navržené změny neporušují mezinárodní úmluvy ČR.
 
Červeně jsou uvedeny návrhy na změny Trestního zákoníku.
§ 251
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
(v § 251 žádná změna)
(1)  Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
(2)  Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a)         jako člen organizované skupiny,
b)        ve značném rozsahu, nebo
c)         ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
(3)  Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a)         způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b)        spáchá-li takový čin v úmyslu získat  pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c)         spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo
d)        spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu čtrnácti let.
(4)  Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a)         způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
b)        spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c)         spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
(5)  Příprava je trestná.
§ 252
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
(v § 252 změna vložením nových odstavců 2 a 3,
odstavec 4 je původní odst. 2, odstavec 5 je původní odstavec 3)
(1)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí a pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
(2)   Jako oprávněné přechování látek uvedených v odstavci 1 je považováno přechovávání látky k výzkumným a vědeckým účelům dle pravidel Ministerstva zdravotnictví České republiky. Na povolení k výzkumu je právní nárok.
(3)   Jako oprávněné přechování látek uvedených v odstavci 1 je považováno přechovávání látky k léčebným účelům v rozsahu do 1,5 kg samičích vrcholíků konopí na 1 plnoletou osobu. Oprávněné přechování podléhá oznamovací povinnosti a uvedení identifikačních osobních údajů plnoleté osoby. Oznámení je adresováno Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V případě, kdy fyzická osoba neoznámí přechovávání konopí Ministerstvu zdravotnictví České republiky, je považována za osobu jednající protiprávné a vztahuji se na ni ustanoveni o trestu.
(4)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(5)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 4 ve větším rozsahu.
(6)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 4 ve značném rozsahu.
§ 253
Nedovolené pěstování rostlin
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

(v § 253 změna vložením nových odstavců 2 a 4,
odstavec 3 je původní odstavec 2, odstavec 5 je původní odstavec 3)
(1)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu  konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2)  Jako oprávněné pěstování rostliny konopí uvedené v odstavci 1 je považováno pěstování konopí k léčebným účelům v rozsahu, ze kterého bude možné vypěstovat do 1,5 kg sušených samičích vrcholíků konopí na 1 plnoletou osobu. Oprávněné pěstování podléhá oznamovací povinnosti a uvedení identifikačních osobních údajů plnoleté osoby. Oznámení je adresováno Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V případě, kdy fyzická osoba neoznámí pěstování konopí Ministerstvu zdravotnictví České republiky, je považována za osobu jednající protiprávné a vztahuji se na ni ustanoveni o trestu.
(3)  Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(4)  Jako oprávněné pěstování látky uvedené v odstavci 1 a 3 je považováno pěstování látky k výzkumným a vědeckým účelům dle pravidel Ministerstva zdravotnictví České republiky. Na povolení k výzkumu je právní nárok.
(5)  Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 ve větším rozsahu.
(6)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 ve značném rozsahu.
Pozn: Množství 1,5 kg samičích vrcholíků konopí odpovídá roční spotřebě i nejvíce nemocných osob (2,5 - 3 gramy/den) a rezervě 20% úbytku rostlinné hmoty díky např. plísním, krádežím z pole atd. Současně toto množství dovoluje vypěstovat dostatečné množství listové hmoty (používáno na léčivé koupele). Množství 1,5 kg samičích vrcholíků konopí odpovídá množství cca 10 – 50 rostlin konopí dle velikosti a úrodnosti.Petice k zajištění dostupnosti cannabis a cannabisterapie a zastavení kriminalizace občanů podepsalo od 21.března 2008 do 10.prosince 2014 přes 77 tisíc občanů a více než 3 tisíce občanů ČR podepsalo evropskou občanskou iniciativu Weed like to talk1. Konopí je lék, 21. března 2008, www.konopijelek.cz Petiční výbor: JUDr. Ludvík Antonů, Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Radomíra Dvořáková, Mgr. Luboš Smékal, MUDr. Jana Satinská et. kol. 77 signatářů včetně umělců jako Robert Vano, Jindřich Štreit, David Koller, Marta Kubišová, Olga Sommerová, Lenka Klodová, Ridina Ahmed (cca 5 tisíc signatářů). První legislativní návrh najdete ZDE a medializace návrhu, kterou najdete ZDE. Druhý legislativní návrh najdete ZDE. Třetí legislativní návrh najdete ZDE

2. Za léčivé konopí, 5. listopadu 2010,  www.konopijelek.blogpost.cz Petiční výbor: JUDr. Ludvík Antonů, MUDr. Jana Budařová, Bc. Zbyněk Crha, Mgr. Dušan Dvořák, Jan Hrnčíř, Mgr. Jaroslav Kabilka, Mgr. Zbyněk Kopřiva, MUDr. Radek Matlach, Mgr. František Písařík, Mgr. Jiří Stuna (cca 12 tisíc signatářů) 

3.  Léčebné konopí, 14. srpna 2011, www.lecebnekonopi.cz Petiční výbor: Bc. Hana Gabrielová, doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., Martina Kafková, prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., MgA. Štěpán Kubišta, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,  MUDr. Pavel Kubů; Mária Opltová, DiS, MUDr. Martin Votava, Ph.D.; MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.  (cca 60 tisíc signatářů)

Žádosti stovek Evropanů a nevládních organizací na zastavení kriminalizace členů a vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka, MMCA najdete na http://podporujeme.blogspot.cz/

Petice za veselejší konopnou současnost a Petice za svobodné konopí podepsalo na podzim 2014 přes 666 Evropanů Odevzdání petičních archů parlamentu a vládě na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2014